MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en visie

In ons logo ziet u in één oogopslag dat de Bijbel, Gods Woord, ons uitgangspunt is. De kroontjespen heeft te maken met het oprichten van onze school. Onze missie komt uit de Bijbel, Spreuken 22:6 'Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs, als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken'. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in onze kernwaarden; verbondenheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke bloei.

Grondslag

De vereniging belijdt en aanvaardt de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God, als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619) als op de Bijbel gegrond. Voor de uitwerking hiervan gebruiken wij het schoolprofiel aangereikt door het VGS. 

Schoolvereniging

De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag te Borssele. Deze vereniging is onder leiding van dominee Kersten opgericht in 1913 en op 31 oktober 1913 is de school gebouwd. Er is jaarlijks een ledenvergadering waarbij de leden het schoolbestuur kiezen.

Leerlingpopulatie

De school wordt bezocht door zo'n 155 leerlingen. De prognoses laten zien dat dit leerlingaantal ongeveer zo zal blijven. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Borssele, Nieuwdorp en 's Heerenhoek. De school staat open voor alle leerlingen waarvan de ouders achter de identiteit van de school staan. We vragen bij aanmelding om hiermee in te stemmen middels een identiteitsverklaring.

Cleeuwendamme 1
4454 BX Borssele

T 0113-351370
E info@kerstenschool.nl